Privatlivspolitik

Kontaktoplysninger:

Søttruphus

Cvr:25626494

Adresse: Vester Søttrupvej 36, 9600 Aars

Mail: hf@soettruphus.dk

1. Vi sikrer fair og transparent databehandling

Når vi beder dig om at stille dine persondata til vores rådighed, oplyser vi dig om, hvilke data, der behandles og til hvilket formål.

2. Vi anvender og bruger denne type data om dig

De data, vi anvender, omfatter helt overordnet:

 • Almindelige persondata
 • Transaktionsoplysninger
 • Oplysninger, der knytter sig til din sociale og sundhedsfaglige historik
 • Medicinoplysninger
 • Oplysninger om tidligere indsatser og bopæle, der har tilknytning til offentlige myndigheders sagsbehandling og behandling
 • Oplysninger, som du eller andre, der bemyndiget af dig, har givet os

Vi anvender data om dig for at gøre

 1. Kunne udføre den opgave, som henvisende myndighed har bestilt
 2. Give dig den bedste pædagogiske indsats
 3. Støtte dig i dit liv, hvor du sætter dagsorden
 4. Via vores hjemmeside: analysere hvem, der besøger hvilke dele af hjemmesiden for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig.

Det sidste gør vi ved eksempelvis at analysere, hvilke af vore sider/features vore brugere har besøgt.

I forhold til de øvrige punkter henviser vi til vores dokumentation af hvordan vi efterlever Forordningens krav. #insæt link#.

3. Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

3.1 Beboere

 • For at sikre en korrekt sundhedsfaglige indsats
 • For at give dig den bedste pædagogiske støtte
 • For at give dig mulighed for at have et selvstændigt liv

Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål, såsom:

 • At efterleve og udføre den opgave, som den ansvarlige handlekommune stiller os
 • At skabe de bedste rammer for dig ved at støtte dig med de opgaver du ikke selv magter
 • At beskytte dig mod udfordringer, der kan true dit liv og velbefindende
 • At levere oplysninger til Tilsyn Midt

4. Vi behandler kun relevante persondata

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der forfølger et relevant formål hos os. Tilsvarende gælder omfanget af de persondata, som vi bruger. Søttruphus tilsikrer i denne forbindelse, at vi ikke bruger flere data, end dem vi har brug for til det konkrete formål.

5. Vi behandler kun nødvendige persondata

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data der er nødvendig for at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan ligeledes være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

6. Vi kontroller og opbevarer dine persondata

Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, hverken er urigtig eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende. I den forbindelse er vi afhængige af, at du sørger for at oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan kontakte os her for at meddele os om eventuelle ændringer.

7. Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og vores legitime interesse til at behandle dine persondata. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os.

I forbindelse med dit ophold på Søttruphus har du eller en pårørende/værge modtaget oplysninger om deres rettigheder til at få rettet, slettet, kommenteret oplysninger, som vi har om dig.

Kontakt os her, hvis du ønsker yderligere oplysninger eller ønsker at få dine oplysninger slettet.

8. Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke.

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til 3. part.

9. Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed

Søttruphus har udfærdiget en IT-sikkerhedspolitik, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

10. Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig og hvor de stammer fra, samt hvad vi anvender dem til. Endvidere kan du få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata og hvem der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse om de specifikke data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

For at håndhæve dine rettigheder kan du henvende dig til Henrik Frandsen på hf@soettruphus.dk som vil hjælpe dig igennem proceduren.

Du har modtaget et brev, som orienterer dig om disse rettigheder.

11. Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Såfremt du mener, at de persondata vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem slettet. Dette gøres mest praktisk ved at skrive til os her

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette din persondata. Det gælder eksempelvis i de tilfælde, hvor du tilbagetrækker dit samtykke.  Hvis du mener, at dine data ikke længere forfølger et nødvendigt formål, kan du anmode om at få dem slettet. Endvidere kan du kontakte os, såfremt du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi hvorvidt betingelserne herfor er opfyldt og gennemføre i så fald de relevante ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

12. Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan derudover gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til relaterede markedsføringsformål. Du kan bruge koncernens anmodningsblanketter til at gøre indsigelse. Såfremt din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Da vi bruger dine oplysninger til at planlægge og udføre den bedste behandling, vil dette have konsekvenser for vores muligheder for at tilbyde dig den bedste social- og sundhedsfaglige indsats.